การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน(Exercise Stress Test : EST)

  • ใช้วินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือด โดยผู้รับการทดสอบออกกำลังกายจะเดินบนสายพาน มีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขณะวิ่งและวัดความดันโลหิต   ขณะที่เดินอยู่ เครื่องฯจะบันทึกและแสดงลักษณะของคลื่นนำไฟฟ้าหัวใจ   แพทย์สามารถเลือกโปรแกรม ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ทดสอบในแต่ละราย

ผลการตรวจทำให้ทราบว่า

  เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นด้วย หากมีหลอดเลือดหัวใจตีบ เลือดจะไม่สามารถเดินทางมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงได