อัลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram : ECHO)

ด้วยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง ที่ถูกปล่อยออกมาจากหัวตรวจชนิดพิเศษ ซึ่งจะส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค
ตรวจหาความรุนแรง ติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการตรวจทำให้ทราบว่า

  • สามารถเห็นสภาพการทำงานของลิ้นหัวใจ บอกความสามารถในการบีบตัว คลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจได้ดี เห็นช่องเยื่อหุ้มหัวใจ