แนะนำโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ตั้งอยู่เลขที่ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ดำเนินกิจการโดย บริษัท พิจิตรพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด โดย นายเลิศนันท์ เหลาหชัยอรุณ และ นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ

          วันที่ 9 กรกฏาคม 2551 ได้ทำการซื้ออาคารพร้อมที่ดินและสินทรัพย์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดิมอาคารดังกล่าวได้เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง หลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อขออนุญาตเปิดให้บริการรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ในนาม “ชัยอรุณเวชการ”
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้เปิดให้บริการเป็นคลินิกรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง
พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท URS (United Registrar of systems (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร
ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจ และประทับใจในการบริการของเรา
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มจำนวนเตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 108 เตียง

 

วิสัยทัศน์
  • เป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดพิจิตร และมีบุคลากรที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
  • พันธกิจ

    1. มุ่งเน้นพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
    2. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางธรรม เพื่อให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายและมีความสุขอย่างแท้จริง
    3. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ให้บุคลากรมีความรู้ในวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    4. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้าน