PIC

 
 

 

 
      ราคาปกติ ราคาพิเศษ  
โปรแกรม1 อายุ 20-35 ปี ชาย 850 750  
หญิง 1,150 1,000  
โปรแกรม2 อายุ 36-40 ปี ชาย 2,940 2,600  
หญิง 6,140 5,500  
โปรแกรม3 มากกว่า 40 ปี ชาย 4,840 4,350  
หญิง 9,440 8,500  
โปรแกรม4

เบาหวาน,

ความดัน,หัวใจ

ชาย 7,740 6,950  
หญิง 10,940 9,850  
โปรแกรมทอง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งตัว ชาย 31,870 21,000  
หญิง 35,830 24,500